Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO*. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Op grond van de geldende wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. U heeft onder andere het recht om persoonsgegevens in te zien, te laten verwijzingen of laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken, naar u of naar een ander toe te zenden.
Ik doe wat in mijn vermogen ligt om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de dienstverlening. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet toestemming vragen.


Gegevens in het dossier:
       –   NAW / telefoonnummer
       –   Email: alleen gebruikt voor het versturen van een herinnering voor uw afspraak en/of factuur.
       –   Geboorte datum
       –   Geslacht
       –   Huisarts
       –   Medische gegevens, verkregen middels een anamnese formulier, onderzoek en behandeling.
       –   Foto’s of verwijzingen door huisarts of andere therapeut.

Samenwerking met andere bedrijven:
Alle gegevens worden zorgvuldig bewaard in een speciaal softwareprogramma, genaamd “Monter”. Het programma is beveiligd met een gebruikersnaam, een wachtwoord en twee-factor-authenticatie. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelings- overeenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Bij ziekte of overlijden worden alle dossiers overgedragen aan mijn collega Marije Beute.

​Privacy op de zorg nota:
Op de zorg nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u of ik deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar, zoals; Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, de datum van behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, de prestatiecode en de kosten van het consult.

*WBGO = Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Cookie policy:
De website van SastaGo maakt geen gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op uw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Wijzigingen privacyverklaring:
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 mei 2023
SastaGo kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.